Pois rebellion

Mini, macro, maxi: the pois rebellion marks a turning point in style.